Wedstrijdreglement

Wedstrijd Reglement Golfclub de Compagnie

  1. Algemeen

  De onderstaande wedstrijdvoorwaarden, samen met gepubliceerde toevoegingen of wijzigingen gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door de club.

  Op alle door de club georganiseerde wedstrijden zijn van toepassing :

  – De “Rules of Golf” gepubliceerd door de R&A

  – Deze Algemene wedstrijdvoorwaarden

  – Plaatselijke regels van toepassing op de club.

  De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien.

  1. Wedstrijdcommissie

  De wedstrijd commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van qualifying wedstrijden. Het gaat hierbij om de maandbekers en clubkampioenschappen. Zij is bevoegd om op te treden bij het overtreden van de golfregels en bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden bij de deze wedstrijden. De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien.

  Binnen de golfclub zijn naast de wedstrijdcommissie ook een aantal andere commissies actief die wedstrijden organiseren voor specifieke doeleinden of doelgroepen. Dit zijn de heren-, dames-, senioren- en ledencommissie. Deze commissies kunnen gebruik maken van dit wedstrijdreglement maar de wedstrijdcommissie is niet verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijden.

  Een commissie kan zich bij wedstrijden laten vertegenwoordigen door daartoe door de betreffende commissie aangewezen personen.
  De commissie kan een speler voordragen voor disciplinaire maatregelen zoals beschreven in artikel 21 disciplinaire maatregelen.

  1. Deelname criteria

  Deelnemers aan wedstrijden dienen te voldoen aan de volgende deelname criteria, tenzij er bij een specifieke wedstrijd afwijkende criteria zijn vastgesteld:

  1. De Clubkampioenschappen zijn toegankelijk voor alle leden met stemrecht zoals benoemd in artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement en de jeugdleden van de golfclub.
  1. Wanneer wedstrijden plaats vinden buiten de periode van speelrecht van in artikel 1 genoemde deelnemers aan wedstrijden, is een green fee verschuldigd zoals is vastgelegd in de lidmaatschapsvorm.
  2. Par-3 jaarkaarthouders mogen deelnemen aan de Par-3 clubkampioenschappen.
  3. Leden met stemrecht hebben voorrang op wedstrijddeelname t.o.v. leden zonder stemrecht. Leden zonder stemrecht mogen wel deelnemen aan reguliere clubwedstrijden (met uitzondering van clubkampioenschappen) zolang de wedstrijd niet overschreven is door leden met stemrecht. Dit zelfde is ook van toepassing op 4-sterren-leden van ander banen.
  1. Wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor amateur golfers (definitie amateur golfer zie Randa.org). Professional golfers kunnen slechts buiten mededingen deelnemen tenzij anders vermeld.
  2. Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde hebben (senioren, jeugd). Zie onder specifieke wedstrijden (bijvoorbeeld senioren of jeugd) en kwalificatie criteria” welke leeftijdsvoorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is.
   Jeugdleden vanaf 15 jaar kunnen op voorspraak van de pro meedoen aan de maandbeker A wedstrijden, volgens de geldende voorwaarden wat handicap betreft.
  3. Wedstrijden staan open voor spelers met een WHS handicap tenzij anders vermeld. De Commissie kan beperkingen of eisen stellen aan de toegestane handicaps voor de wedstrijd. Bijvoorbeeld :
   Voor de maandbeker A is bijvoorbeeld de maximum handicap 24,0.
   Voor opstapwedstrijden mogen ook spelers met baanpermissie meedoen.
  4. Een wedstrijd mag beperkt worden tot deelnemers van een bepaald geslacht, bijvoorbeeld bij clubkampioenschappen dames en heren, de herenmiddag of damesmiddag

   4. Inschrijven voor een wedstrijd

  Inschrijving voor een wedstrijd geeft de verplichting tot deelname.

  De inschrijving voor alle wedstrijden kan alleen elektronisch via de club website, info-zuil of via egolf4u web app.
  De inschrijving zal minimaal twee weken voor de bedoelde wedstrijd opengesteld worden. De inschrijving voor wedstrijden in het weekend sluit – in de regel – op woensdagavond daaraan voorafgaand om 23.00 uur. Voor wedstrijden op andere dagen wordt de sluitingsdatum op de website bij de betreffende wedstrijd aangegeven.

  Het is de verantwoordelijkheid van de speler om de correcte actuele WHS handicap door te geven aan de commissie. Het inschrijven met een lagere actuele handicap dan de speler op de dag van de inschrijving in werkelijkheid heeft is niet toegestaan.

  Als het maximum aantal deelnemers, zoals bij de wedstrijd vermeld staat, is bereikt wordt men automatisch op de reservelijst geplaatst. De commissie kan besluiten om de wedstrijd af te lasten als er te weinig deelnemers zijn.

  1. Inschrijfgeld

  Voor de meeste wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. Door deel te nemen aan een wedstrijd, verplicht men zich tot betaling van het inschrijfgeld. In de regel moet het inschrijfgeld betaald worden als de speler zich meldt voor de wedstrijd tenzij anders is aangegeven.
  Aan wedstrijden kunnen maaltijden verbonden zijn. Deze moet men tegelijk met het inschrijfgeld betalen, tenzij anders vermeld.

  1. Afzeggen voor een wedstrijd

  Afmeldingen vóór het sluitingstijdstip van de wedstrijdinschrijving kunnen via de clubwebsite, info-zuil of egolf web app gedaan worden.

  Afmeldingen na het sluitingstijdstip van de inschrijving kan alleen bij een dringende reden. Deze afmelding moet telefonisch bij de dienstdoende wedstrijdleider gedaan worden (géén voicemail of whatsapp e.d.).

  Als een speler niet of niet op tijd komt opdagen of zonder een geldige reden afzegt kunnen maatregelen genomen worden zoals in artikel 21 Disciplinaire Maatregelen van dit reglement is beschreven.

  1. Indeling wedstrijd en startlijst

  Spelvorm en inrichting van de wedstrijd zijn aangegeven bij de details van de wedstrijd op de website.
  Tenzij anders gemeld zal de commissie uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd de indeling maken.
  Spelers die aan de deelname criteria voldoen en tijdig zijn ingeschreven zullen worden ingedeeld tenzij er meer deelnemers zijn dan het maximum aantal deelnemers.

  Ook kan het zijn dat de laatst ingeschreven speler(s) of team(s) niet ingedeeld kunnen worden als er geen acceptabele flight(s) meer samengesteld kunnen worden.
  De commissie zal wel bekijken of er alternatieve opties zijn voor deelname.

  Niet ingedeelde spelers worden op de reserve lijst geplaatst en kunnen bij late afzeggingen alsnog ingedeeld worden.

  Tenzij anders aangegeven zal de indeling in flights gebeuren op een gemiddelde handicap. De geldende handicap van de spelers op het moment van indeling van de wedstrijd zal gebruikt worden voor de indeling.
  Een aantal vaste uitzonderingen op deze regel zijn de maandbeker A die wordt ingedeeld in volgorde van oplopende handicap en het clubkampioenschap matchplay waarvan de eindrondes ingedeeld worden op basis van de uitslag in de voorronde.

  Bij wedstrijden over meerdere ronden kan een beperking worden bepaald voor het aantal spelers dat zich plaatst voor de volgende ronde. De voorwaarden voor deze “cut” zijn beschreven bij de wedstrijd.
  In de regel zal bij een meerronde wedstrijd de handicap bij aanvang in de eerste ronde gebruikt worden voor de bepaling van de uitslag, tenzij anders bepaald.

  De startlijst zal in de regel op de website of in de app gepubliceerd worden. De speler wordt geacht zijn indeling en start-tijd en – hole zelf in de gaten te houden.
  Vaak wordt na de publicatie ook een email verzonden aan de ingeschreven deelnemers maar dit is niet verplicht.

  1. Melden en scorekaart ophalen

  De speler behoort zich uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding aan de wedstrijdtafel tenzij anders is aangegeven.
  Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt de speler zijn scorekaart.

  De speler moet zijn handicap controleren en eventueel niet verwerkte wijzigingen aan de commissie doorgeven voordat hij/zij start. Het opgeven van een foutieve handicap kan tot diskwalificatie leiden.

  Alle spelvormen: Gedurende de ronde behoort de marker na iedere hole het gemaakte aantal slagen door de te “marken” speler te bevestigen en dat bruto resultaat op haar/zijn scorekaart in te vullen.
  Vanwege het WHS systeem – Als een hole niet uitgespeeld – een streep in stableford – wordt moet een 11 op de kaart ingevuld worden. Een 0 als score is een niet gespeelde hole en daarmee automatisch een diskwalificatie.

  Stableford: De speler behoort op elke hole ook zijn stableford punten te noteren.

  1. Scorekaart inleveren

  Tenzij anders aangegeven moeten de scorekaarten in de E-golf4U app digitaal ingeleverd en digitaal ondertekend worden. De papieren scorekaarten hoeven niet meer ondertekend te worden maar de wedstrijdleiding kan de kaart wel opvragen ter controle van de speler en markerscore.

   

  Matchplay: Spelers moeten meteen na het beëindigen van de ronde het resultaat doorgeven aan de wedstrijdleider. De score/uitslag kan (nog) niet in de app ingevoerd worden.

  Overige spelvormen:  Meteen na het uitspelen van de laatste hole van de gespeelde ronde moeten de speler en de marker de scores controleren en de scores moeten worden ingevoerd in de e-golf4u app of in de zuil. Let op in het WHS tijdperk moet op elke hole een bruto score worden ingevoerd – als de hole niet is uitgespeeld moet een 11 als score worden ingevoerd.  De papieren kaart moet daarna bij de wedstrijdleiding ingeleverd worden. De kaart wordt als ingeleverd beschouwd als de speler en de marker de score digitaal hebben ondertekend.

  1. Terugtrekking tijdens of tussen ronde(s).

  Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens een ronde of tussen twee rondes moet zich melden bij een lid van de wedstrijdcommissie en de reden van zijn/haar terugtrekking melden. Als een speler niet verder kan spelen dan meldt hij dit aan zijn medespelers en de commissie. Hij tekent de kaart die hij als marker in beheer heeft en geeft deze aan de medespeler. Als het een 3 bal wedstrijd is dan kan de andere medespeler het marken overnemen. Als het een 2 bal wedstrijd is dan moet de andere speler wachten op de volgende flight en daarin meespelen.

  1. Gehalveerde matches en ties.

  Tenzij anders aangegeven worden bij een gelijke uitslag de volgende regels toegepast:
  Matchplay: na de vastgestelde ronde volgt een sudden death play-off.

  Bruto strokeplay (clubkampioenschappen strokeplay): In geval van een tie voor de eerste plaats volgt een sudden death play-off op door de wedstrijdleiding  aan te wijzen hole of holes. Indien meerdere spelers de play-off spelen wordt er gespeeld tot er één winnaar is; de overige spelers delen de tweede plaats. Indien de sudden death play-off ten gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende duisternis niet uitgespeeld kan worden, worden de winnaar en volgende plaatsen bepaald door de beste scores op de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18).

  In het geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen wordt de volgorde op de uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 3 holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan.

  Netto strokeplay: de laagste playing handicap wint de wedstrijd, is stand hierna nog gelijk dan beslist het lot.
  Overige wedstrijden: de laagste playing handicap wint, is de stand hierna nog gelijk dan beslist het lot. Bij wedstrijden zonder handicapverrekening zal bij een gelijk resultaat de commissie aangeven of de uitslag bepaald wordt op basis van laagste playing handicap dan wel over welke hole(s) de sudden death play-off gespeeld wordt.

  1. Het wedstrijdresultaat is definitief.

  Matchplay: Het resultaat van een Match is definitief als de uitslag door beide spelers is gemeld aan de wedstrijdleider.

  Overige spelvormen: De uitslag van een wedstrijd is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. Indien er geen prijsuitreiking is, als alle uitslagen zijn gepubliceerd.

  1. Plichten ten aanzien van WHS Handicap Systeem.

  De ingeleverde scores van een qualifying wedstrijd worden verwerkt in het WHS handicap systeem als de de speler minimaal 9 holes heeft gespeeld. Dat geldt ook als de speler gediskwalificeerd is tenzij de score vanwege de reden van de diskwalificatie onacceptabel is.

  Een deelnemer van wie de home course een andere club is dan de Compagnie hoeft zijn kaart niet meer in te leveren bij de homecourse aangezien de scores automatisch met de NGF worden gedeeld. Alleen bij een homecourse in het buitenland moeten de scores door de speler zelf aan de club worden doorgegeven op de voor die vereniging vereiste wijze.

  1. Langzaam spel en Onredelijk vertragen van het spel.

  De wedstrijden worden gespeeld onder de richtlijnen voor ready-golf om te voorkomen dat wedstrijden (te) lang duren. Ready golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat erom wie als eerste kan spelen.

  Het is bedoeld voor strokeplay of stableford, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die het verst van de hole ligt.

  Ready Golf bij matchplay wordt niet aangeraden aangezien de slagen van de tegenstander invloed kunnen hebben op je strategie om de hole te
  winnen.

  De wedstrijden hebben de tendens om steeds langer te duren. Waar 4 uur de norm is voor een normale 18 holes wedstrijd met 3-bal start en 3 1⁄2 uur voor een 2-bal start duren de wedstrijden regelmatig 5 1⁄2 uur of langer.

  Om de doorstroming te verbeteren en het groeiende ongenoegen te beperken is de maximaal toegestane speeltijd voor een ronde voor 18 holes als volgt worden vastgesteld :

  Tabel maximale speelduur

  Spelvorm/max speelduur                 18 holes                                 9 holes

  2-bal flights                                                                3 uur 45 min               1 uur 50 min

  3-bal flights                                                                4 uur 0 min                 2 uur 0 min

  4-bal flights                                                                4 uur 15 min               2 uur 10 min

  Let op! Dit is de maximale speelduur, de normale speelduur is 15 – 30 minuten korter

  Elke groep wordt geacht om dit tijdschema te kunnen volgen. Als dit niet lukt dan kan de groep(flight) als “uit positie” worden aangemerkt.

  Omdat bij de wedstrijden weinig of geen referees aanwezig zijn zal op basis van de speelduur over 18 holes bepaald worden of een groep “uit positie” is.

  Als een groep de voorgeschreven tijdslimiet overschrijdt en uit positie is krijgt iedere speler in de groep een straf tenzij er een voor de wedstrijdleiding geaccepteerde reden voor de achterstand kan worden gegeven.

  1. Onderbreking van het spel

  Als de Commissie dit wenselijk of noodzakelijk acht wordt de wedstrijd onderbroken zoals bij weersomstandigheden. Het onderbreken en eventueel hervatten wordt als volgt kenbaar gemaakt:

  • Het spel onmiddellijk onderbreken: Een aanhoudende toon van de sirene.
  • Het spel onderbreken: Bij herhaling, drie opeenvolgende tonen van de sirene.
  • Het spel hervatten: Bij herhaling, twee korte tonen van de sirene.

  Bij het “onmiddellijk onderbreken” moet men direct het spel staken, de hole waaraan men is begonnen mag dan NIET uitgespeeld worden.

  1. Caddies

  De speler mag bij door de Commissie georganiseerde wedstrijden worden bijgestaan door een caddie. Voor jeugdwedstrijden zijn geen caddies toegestaan tenzij de commissie anders beslist.

  1. Vervoer

  Voor alle door de Commissie georganiseerde wedstrijden is het gebruik van buggy’s, voor zover de conditie van de baan dit toelaat, toegestaan. Dit geldt ook voor wedstrijden waarvan de winnaar voor afvaardiging in aanmerking komt en de desbetreffende organiserende commissie c.q. vereniging het gebruik van een buggy niet toestaat. Indien in dit geval de winnaar bij de door onze Commissie georganiseerde wedstrijd gebruik maakte van een buggy, komt de hoogst geklasseerde deelnemer, die geen gebruik maakte van een buggy voor afvaardiging in aanmerking.
  De gebruiker van een buggy dient bij inschrijving voor de wedstrijd in het bezit te zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting Handicart.

  1. Prijsuitreiking

  De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een half uur na binnenkomst van de laatste deelnemer. De Commissie kan besluiten op een andere manier de prijzen uit te reiken.

  1. Omgangs- en gedragsregels

  In aanvulling en ter verduidelijking van regel 1.2 “Normen voor spelersgedrag” heeft de wedstrijdcommissie de volgende gedragsregels opgesteld. Als speler/speelster krijg je de bijbehorende straf wanneer je een gedragsregel overtreedt. Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te gedragen voor, tijdens, tussen en na de oefen- en wedstrijd-rondes.

  Voorbeelden zijn:

  Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsregels:

  Ieder vorm van vernieling van de baan of het clubhuis.

  Fysiek of verbaal geweld tegen andere spelers, officials of andere personen.

  Gebrek aan respect tonen voor club-officials, medespelers en/of toeschouwers.

  Iedere andere gedraging of uiting die door de commissie als onaanvaardbaar wordt geacht.

  Wegslingeren van clubs, clubs opzettelijk breken.

  Ballen naar personen gooien.

  Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels.

  Straf: Diskwalificatie en stopzetten van de wedstrijd

  Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen:

  Het niet goed zorg dragen voor de baan.

  Andere spelers storen in hun slag.

  Betreden van benoemde verboden speelzones.

  Luide (emotionele) stemverheffingen.

  Onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken).

  Straf:

  Eerste overtreding: waarschuwing

  Tweede overtreding: Algemene straf.

  Derde overtreding: Diskwalificatie.

  Zowel voor categorie A en categorie B geldt dat na een tweede diskwalificatie in het seizoen een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd, zie artikel 21 van deze reglement.

  1. Toepasselijkheid reglementen

  Alle spelers en personen die de speler bijstaan zullen zich moeten houden aan de Staturen en reglementen van de golfclub. Deze reglementen zijn terug te vinden op de website.

  1. Disciplinaire maatregelen

  Overtreding van het wedstrijdreglement kan leiden tot disciplinaire maatregelen. De wedstrijdcommissie kan zelfstandig sancties opleggen in de volgende situaties:

  – Niet tijdig afzeggen of afzegging zonder reden (Artikel 6).

  – Terugtrekking uit de wedstrijd zonder reden (Artikel 10).

  – Inschrijven met andere WHS handicap dan werkelijke handicap (Artikel 8)

  – Overtreding van de omgang- en gedragsregels  (Artikel 18)

  De wedstrijdcommissie kan de volgende sancties toepassen:

  • Eerste overtreding: Waarschuwing
  • Tweede overtreding: Schorsing wedstrijddeelname voor de eerst volgende wedstrijd
  • Derde overtreding: Schorsing wedstrijddeelname van 3 maanden
  • Vierde overtreding: Uitsluiting van wedstrijddeelname gedurende één heel kalenderjaar vanaf ingangsdatum van de sanctie.

  Wanneer de wedstrijdcommissie een sancties oplegt aan een deelnemer wordt het bestuur hier altijd schriftelijk van op de hoogte gesteld.

  Naast de disciplinaire maatregelen die worden opgelegd door de wedstrijdcommissie kan het bestuur, bovenop de maatregelen van de wedstrijdcommissie, verdere disciplinaire maatregelen opleggen op basis van de Statuten en Huishoudelijk reglement.

  22. Beroep

  In geval deelnemer het oneens is met een beslissing van de wedstrijdcommissie kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij het bestuur tot 1 week na de uitspraak van de wedstrijdcommissie.