Wedstrijdreglement

Wedstrijd Reglement Golfclub de Compagnie

 1. Algemeen

Wedstrijden van Golfclub de Compagnie worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St Andrews, de Local Rules en conform Regel 33-1 onder toepassing van dit Algemeen Wedstrijd Reglement van Golfclub de Compagnie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma en behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.

 1. Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie organiseert qualifying wedstrijden, clubkampioenschappen, alsmede wedstrijden waarvan winnaars afgevaardigd kunnen worden naar landelijke wedstrijden. Naast de wedstrijdcommissie kent de golfclub diverse andere commissies die wedstrijden organiseren waaronder (niet limitatief) de Bijzondere activiteiten commissie (BAC), de commissie bedrijven, de jeugdcommissie, de commissie leden en de commissies herenmiddag, damesmiddag en seniorenochtend. In het algemeen geldt dit wedstrijdreglement tevens voor alle wedstrijden die door andere commissies dan de wedstrijdcommissie worden georganiseerd. Praktische en organisatorische onderdelen van dit reglement kunnen per commissie verschillen. Een commissie kan zich bij wedstrijden laten vertegenwoordigen door daartoe door de betreffende commissie aangewezen personen. Bij geschillen die golfregels betreffen beslist de commissie die de wedstrijd organiseert of de namens de commissie optredende referee volgens regel 34. De beslissing is bindend. De commissie kan een speler voordragen voor schorsing door het bestuur van de vereniging. De speler heeft het recht in beroep (schriftelijk) te gaan bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur moet zo snel mogelijk, na de betreffende commissie en de speler gehoord te hebben, schriftelijk uitspraak doen.

 1. Deelname

Aan de clubkampioenschappen mogen slechts amateur golfers deelnemen die een EGA handicap bezitten en de Compagnie als home-course hebben. Voor de overige qualifying clubwedstrijden mogen ook 4 sterren leden met EGA Handicap deelnemen. Het aantal 4 sterren leden die mogen deelnemen kan beperkt worden. Een uitzondering zijn de maandbekerwedstrijden waaraan ook professional golfers (maximaal 3) kunnen deelnemen. Zij nemen echter buiten mededinging deel aan de wedstrijd en het aantal pro’s heeft geen invloed op het maximaal deelnemers van de wedstrijd. Jeugdleden vanaf 15 jaar kunnen op voorspraak van de pro meedoen aan de maandbeker A wedstrijden, volgens de geldende voorwaarden wat handicap betreft. Voor open wedstrijden, georganiseerd door de wedstrijdcommissie, met qualifying status gelden dezelfde criteria als hierboven in artikel 3 zijn beschreven, echter voor open wedstrijden gelden niet de beperking voor het aantal 4 sterren leden. Voor niet qualifying wedstrijden kunnen afwijkende deelname criteria gelden, deze criteria zijn opgenomen bij de informatie van de betreffende wedstrijd.

 1. Inschrijven

Wie zich inschrijft voor een wedstrijd, verplicht zich tot deelname. De inschrijving voor alle wedstrijden kan alleen elektronisch, via de Kiosk (info-zuil) in het clubhuis of via wedstrijdkalender op de website. De inschrijving zal minimaal twee weken voor de bedoelde wedstrijd opengesteld worden. De inschrijving voor wedstrijden in het weekend sluit – in de regel – op woensdagavond daaraan voorafgaand om 23.00 uur. Voor wedstrijden op andere dagen wordt de sluitingsdatum op de website bij de betreffende wedstrijd aangegeven. Deelnemers aan wedstrijden dienen hun naam, lid code en Exact Handicap in te vullen. Als het maximum aantal deelnemers, zoals bij de wedstrijd vermeld staat, is bereikt wordt men automatisch op de reservelijst geplaatst. Het minimum aantal deelnemers bedraagt in principe 20, tenzij bij de wedstrijd anders vermeld staat. Afmeldingen dienen vóór het sluitingstijdstip van de inschrijving via de Kiosk (info-zuil) of de website worden doorgegeven.

 1. Inschrijfgeld

Voor de meeste wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. Door deel te nemen aan een wedstrijd, verplicht men zich tot betaling van het inschrijfgeld. Aan wedstrijden kunnen maaltijden verbonden zijn. Deze moet men tegelijk met het inschrijfgeld betalen, tenzij anders vermeld.

 1. Afzeggen voor een wedstrijd

Na het sluitingstijdstip van de inschrijving kunnen afmeldingen alleen geschieden bij de dienstdoende wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd en alleen als men om zeer dringende redenen verhinderd is. De Commissie heeft het recht om deelnemers die zich niet op de reglementaire wijze hebben ingeschreven, niet afgemeld, of niet zijn komen opdagen, voor één wedstrijd uit te sluiten van deelname van de betrokken speler aan een wedstrijd die valt onder de organiserende commissie. De speler kan tegen deze opgelegde sanctie in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur beslist, gehoord de betrokken speler en de commissie, zo spoedig mogelijk. Bij herhaling kunnen de sancties ook proportioneel worden opgelegd.

 1. Verplichtingen deelnemers

Deelnemers zijn verplicht: · zich uiterlijk 20 minuten voor aanvang van hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding; · hun scorekaart, na betaling van het inschrijfgeld, in ontvangst te nemen; · de juistheid van hun exacte handicap, zoals vermeld op hun scorekaart, vast te stellen; · deelnemers moeten zich op de hoogte stellen van hun starttijd; · op de aangegeven starttijd speelklaar aanwezig te zijn op de juiste tee; · eventuele aanvullende wedstrijdvoorwaarden en tijdelijke local rules in zich op te nemen; · zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen; hun volledig en correct ingevulde scorekaart binnen 10 minuten na beëindiging van hun ronde bij de wedstrijdleiding in te leveren; · bij een wedstrijd waarbij middels shot gun wordt gestart dienen deelnemers tenminste 30 minuten vóór hun starttijd zich te melden bij de wedstrijdleiding; · met een bal te spelen die voorkomt op de actuele ‘List of Conforming Golfballs’ uitgegeven door de R&A.

 1. Scorekaart

Bij iedere wedstrijd treedt een in dezelfde partij spelende mede-competitor op als marker, tenzij de Commissie anders heeft bepaald. Vervolgens moeten de kaarten – tenzij anders is aangegeven – door de spelers in de kiosk (info-zuil) ingevoerd worden. Daarna moet de kaart bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd.

 1. Gehalveerde matches en ties

Tenzij op de inschrijflijst anders vermeld worden bij een gelijke uitslag de volgende regels toegepast:
Matchplay: na de vastgestelde ronde volgt een sudden death play-off, indien met handicap verrekening werd gespeeld, blijft deze verrekening van kracht.
Bruto strokeplay: play-off sudden death direct na de wedstrijd.
Netto strokeplay: de laagste playing handicap wint de wedstrijd, is stand hierna nog gelijk dan beslist het lot.
Overige wedstrijden: de laagste playing handicap wint, is de stand hierna nog gelijk dan beslist het lot. Bij wedstrijden zonder handicapverrekening zal bij een gelijk resultaat de commissie aangeven of de uitslag bepaalt wordt op basis van laagste playing handicap danwel over welke hole(s) de sudden death play-off gespeeld wordt.

 1. Langzaam spel

De wedstrijden worden gespeeld onder de richtlijnen voor ready-golf om te voorkomen dat wedstrijden (te) lang duren. Ready golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen.
Het is bedoeld voor strokeplay of stableford, niet voor matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die het verst van de hole ligt.

De wedstrijden hebben de tendens om steeds langer te duren. Waar 4 uur de norm is voor een normale 18 holes wedstrijd met 3-bal start en 3 1⁄2 uur voor een 2-bal start duren de wedstrijden regelmatig 5 1⁄2 uur of langer. Om de doorstroming te verbeteren en het groeiende ongenoegen te beperken zal de maximaal toegestane speeltijd voor een ronde en een speelschema voor 18 holes worden gepubliceerd of uitgereikt vóór de wedstrijd. Elke groep wordt geacht om het tijdschema te kunnen volgen. Als dit niet lukt dan kan de groep als “uit positie” worden aangemerkt. De eerste groep is ‘uit positie’ als de groep achter is op het speelschema. Iedere volgende groep is uit positie als de groep meer dan het startinterval afstand heeft ten opzichte van voorgaande groep en achter is op het speelschema. Al een groep als “uit positie” wordt aangemerkt en er zijn geen bijzondere omstandigheden.
Als een groep “uit positie” is kan de groep of de speler die dit veroorzaakt gestraft worden met strafslagen en/of diskwalificatie.

 1. Caddies

De speler mag bij door de Commissie georganiseerde wedstrijden worden bijgestaan door een caddie. Voor jeugdwedstrijden zijn geen caddies toegestaan tenzij de commissie anders beslist.

 1. Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. Helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

 1. Vervoer

Voor alle door de Commissie georganiseerde wedstrijden is het gebruik van buggy’s, voor zover de conditie van de baan dit toelaat, toegestaan. Dit geldt ook voor wedstrijden waarvan de winnaar voor afvaardiging in aanmerking komt en de desbetreffende organiserende commissie c.q. vereniging het gebruik van een buggy niet toestaat. Indien in dit geval de winnaar bij de door onze Commissie georganiseerde wedstrijd gebruik maakte van een buggy, komt de hoogst geklasseerde deelnemer, die geen gebruik maakte van een buggy voor afvaardiging in aanmerking. De gebruiker van een buggy dient bij inschrijving voor de wedstrijd in het bezit te zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting Handicart.

 1. Onderbreken van het spel

Als de Commissie dit wenselijk of noodzakelijk acht wordt de wedstrijd onderbroken zoals bij weersomstandigheden. Het onderbreken en eventueel hervatten wordt als volgt kenbaar gemaakt:
· Het spel onmiddellijk onderbreken: Een aanhoudende toon van een sirene.
· Het spel onderbreken: Bij herhaling, drie opeenvolgende tonen van een sirene.
· Het spel hervatten: Bij herhaling, twee korte tonen van een sirene.
Bij het “onmiddellijk onderbreken” moet men direct het spel staken, de hole waaraan men is begonnen mag dan NIET uitgespeeld worden.

 1. Tussentijdse beëindiging en terugtrekking

Als een speler niet verder kan spelen dan meldt hij dit aan zijn medespelers en de commissie.Hij tekent de kaart die hij als marker in beheer heeft en geeft deze aan de medespeler. Als het een 3 bal wedstrijd is dan kan de andere medespeler het marken overnemen. Als het een 2 bal wedstrijd is dan moet de andere speler wachten op de volgende flight en daarin meespelen. Als één of meer spelers niet verder willen spelen kan de commissie deze spelers en eventueel andere spelers in de flight diskwalificeren en voordragen voor een schorsing.

 1. Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels (NB mobiele telefoons). Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de Wedstrijdcommissie de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7.

 1. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een half uur na binnenkomst van de laatste deelnemer. De Commissie kan besluiten op een andere manier de prijzen uit te reiken.